()
(qín)

不勤

  • [  bù qín  ] 
  • ㄅㄨˋ ㄑ一ㄣˊ
  • I AKG

不勤的意思详解

词语解释

⒈  不勤劳,不劳苦。不尽,不穷竭

引证解释

⒈  不勤劳,不劳苦。

《论语·微子》:“四体不勤,五穀不分,孰为夫子。”
《管子·大匡》:“有土之君不勤于兵,不忌于辱,不辅其过,则社稷安。”
《左传·襄公四年》:“以德绥戎,师徒不勤。”

⒉  不,不穷竭。

《老子》:“绵绵若存,用之不勤。”
任继愈 注:“《淮南子·主术训》:‘力勤财匱’,勤,即‘尽’。”